Privacybeleid

Privacy Statement – Versie november 2018

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle activiteiten (inclusief de activiteiten via de website) van Stichting Centrum Kunst Educatie KADE40. Dit Privacy Statement geeft per onderwerp de meest relevante informatie.
Als je een dienst van ons afneemt, een zakelijke relatie met ons hebt, uit interesse onze website bezoekt of reageert op onze sociale media uitingen, dan hebben wij bepaalde gegevens van je nodig. Over de verwerking van jouw persoonlijke gegevens willen we transparant zijn, vandaar dit Privacy Statement.
Heb je na het lezen nog vragen dan kun je altijd contact met ons opnemen via info@kade40.nl

KADE40 gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en leeft de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegeven, zoals de Algemenen Verordening Gegevensbescherming (AVG) na. Hieronder lees je hoe wij met  de gegevens omgaan. We informeren je over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe je jouw privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie die van belang kan zijn.Met WIJ bedoelen we KADE40 en haar medewerkers. Onder VERWERKEN wordt onder andere verstaan: verzamelen, wijzigen, verwijderen en opslaan.

VAN WIE VERWERKT KADE40 PERSOONSGEGEVENS
KADE40 verwerkt (persoons)gegevens die jij ter beschikking hebt gesteld, maar we verwerken ook persoonsgegevens van derden voor zover dat in overeenstemming is met de wet. We verwerken gegevens van verschillende categorieën van betrokkenen. Dit zijn:
–          Klanten
–          Partners (docenten, instellingen, amateurverenigingen)
–          Cursisten
–          Sollicitanten, stagiaires, vrijwilligers
–          Leveranciers
–          Zakelijke Partners
–          Bezoekers van de website

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT KADE40
KADE40 verwerkt voor diverse doeleinden verschillende persoonsgegevens.
De meest voorkomende gegevens zijn:
NAW-gegevens (Naam, adres, woonplaats), Telefoonnummer, Geboortedatum, Geslacht, E-mailadres, Bankrekeningnummer (IBAN), Zakelijke gegevens (KvK-nummer, BTW nummer), interactiegegevens (bijvoorbeeld cookies of informatie die wordt ontvangen wanneer je contact opneemt met ons), beeld- en geluidsmateriaal, surf- en klik gedrag.

VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKT KADE40 JOUW PERSOONSGEGEVENS
Jouw persoonsgegevens die worden verwerkt, gebruikt KADE40 voor de bedrijfsvoering, voor het naar behoren uitvoeren van de wettelijke taken en plichten en voor het uitvoeren van de (eventuele) overeenkomst.
De belangrijkste processen waarbij KADE40 persoonsgegevens verwerkt:

Vrije Tijdsaanbod
Wanneer je je opgeeft via de website van KADE40 voor een cursus en/of workshop dan worden de gegevens direct naar de desbetreffende aanbieder (docent) doorgestuurd. KADE40 bewaart deze gegevens niet.
Met de aanbieders heeft KADE40 een verwerkersovereenkomst afgesloten.
Via de website kan ook ingeschreven worden voor evenementen die door KADE40 worden georganiseerd. In dit geval worden de gegevens wel bewaard door KADE40 tot 3 maanden na het evenement. De gegevens worden allen gebruikt om je te informeren over het desbetreffend evenement.

KADE40 verzamelt en gebruikt jouw persoonsgegevens om de KADE40 website te beheren en om de door jouw gevraagde services te leveren. KADE40 kan ook contact met je opnemen via enquêtes om onderzoek te doen naar jouw mening over huidige services of potentiele nieuwe services die worden aangeboden.

Onderwijs
Totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten met scholen, individuele aanbieders (docenten), (culturele) instellingen. De informatie wordt aangewend voor relatiebeheer en marketing, het evalueren van de activiteiten en dienstverlening.

KADE40 De Winkel/Kunstuitleen
Totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten met klanten Kunstuitleen, partners in KADE40 De Winkel (aanbieders van producten). De informatie wordt aangewend voor relatiebeheer en marketing, het evalueren van de activiteiten en dienstverlening.

Zakelijke markt
Totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten, relatiebeheer en marketing, evalueren activiteiten en dienstverlening.

Algemeen
Werving en selectie van nieuwe medewerkers, vrijwilligers, klachtenprocedures, cameratoezicht gebouwen en terreinen, financiële administratie, archivering, accountantscontrole, uitvoering van een overeenkomst.

WEBANALYSE EN COOKIES
Ten behoeve van de kwaliteit van onze digitale dienstverlening maakt KADE40 gebruik van Cookies.
Cookies zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op het apparaat waarmee je onze website bezoekt (computer, tablet, smartphone). Cookies maken het mogelijk om jouw webbrowser te herkennen, zodat je niet steeds opnieuw je gegevens hoeft in te voeren.

Functionele cookies: deze zijn nodig voor een goede werking van de website, zodat je snel de juiste en gewenste informatie ontvangt. Voor het plaatsten van deze cookies hoeft geen toestemming gegeven te worden.
Analytische cookies: Deze gebruiken we om te analyseren hoe de website gebruikt wordt. De analytische cookies hebben geen grote impact op de privacy, hiervoor vragen wij dan ook geen toestemming.

Je hebt de mogelijkheid de cookies te accepteren of te weigeren. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar je kunt de instelling wijzigen. Als je voor het laatste kiest is het mogelijk dat je de interactieve functies van de website niet volledig kan benutten.

GEBRUIK VAN BEELDMATERIAAL (FOTO’S EN FILMS)
KADE40 maakt regelmatig foto’s van activiteiten in en om het pand. Tijdens lessen en of cursussen brengen wij je op de hoogte en vragen om toestemming. Als wij kinderen (tot 16 jaar) fotograferen overleggen wij dit eerst met de docent. Deze informeert de ouders en vraagt toestemming.
Tijdens evenementen of andere openbare gelegenheden die KADE40 organiseert of waar KADE40 opnames maakt, informeren wij de aanwezigen over de beeld- en geluidsopnames die gemaakt worden.

Je kunt te allen tijde weigeren herkenbaar in beeld gebracht te worden.
Jouw persoonsgegevens worden niet verhuurd of verkocht. Als we persoonsgegevens delen met derden is dat met jouw toestemming.

PRIVACYBELEID VAN DERDEN
Op de website van KADE40 zijn links opgenomen die doorverwijzen naar websites van derden. Wij kunnen geen verantwoording dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met de persoonsgegevens en het delen van informatie. De partners van KADE40 die lessen aanbieden hebben een verwerkersovereenkomst met KADE40. Wij adviseren je je altijd op de hoogte te laten stellen van het privacybeleid van deze partijen of hen, indien gewenst, te vragen om een nadere toelichting van hun beleid rondom verwerking van jouw persoonsgegevens.

KADE40 verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraudebestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan de wettelijke verplichting.

Derden waarmee KADE40 persoonsgegevens deelt, o.a.: 
–          Gemeente Vlaardingen, Belastingdienst
–          Incassobureaus
–          Samenwerkende partners, zoals de culturele en maatschappelijke instellingen
–          Onderzoeksbureaus
–          Software leveranciers (Ticketkantoor, Stager, Onesto Automatisering)

BEVEILIGING
KADE40 gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen zodat persoonsgegevens worden beschermd. Van pogingen tot misbruik doen wij aangifte.

GEVEN EN INTREKKEN VAN TOESTEMMING
Voor het uitvoeren van een aantal activiteiten hebben we jouw gegevens nodig. In bepaald gevallen vragen wij vooraf om toestemming, zoals bij de digitale nieuwsbrief, deelname aan enquêtes en het maken van beeldmateriaal. Je kunt uiteraard de gegeven toestemming altijd weer intrekken of wijzigingen doorgeven.

VRAGEN EN CONTACT
Heb je naar aanleiding van ons privacy beleid een specifieke vraag neem dan gerust contact met ons op via info@kade40.nl

Dit privacy statement is het laatst gewijzigd op 29 november 2018.

Start typing and press Enter to search