ANBI status

Stichting Centrum Kunst Educatie Vlaardingen
KADE40

Algemene gegevens

Statutaire naam instelling
Stichting Centrum Kunst Educatie
Tevens bekend als
KADE40
RSIN
852233735
Locatie
Westhavenkade 40, 3131 AE Vlaardingen
Tel
010-4602011
Postadres
Postbus 4020, 3100 KA Vlaardingen

Doelstelling

KADE40 heeft tot doel binnen Vlaardingen door kunst- en cultuureducatie een bijdrage te leveren aan de culturele ontwikkeling van mensen, kinderen en jongeren in het bijzonder, zowel binnen- als buitenschools. Tevens heeft KADE40 tot doel het bevorderen van de actieve beoefening van de amateurkunsten in Vlaardingen.

Hoofdlijnen beleidsplan

Om als toekomstbestendige culturele organisatie met een eigen profiel een bijdrage te leveren aan het verhogen van de kwaliteit van Vlaardingen als een aantrekkelijke stad om in te wonen, te werken en te recreëren, richt KADE40 zich de komende periode op een aantal thema’s. In de nabije toekomst zal vooral de focus op consolideren liggen, op de langere termijn (mits daar de budgettaire ruimte voor is) op groei.

Hierbij zal ingezet worden op:

 • Flexibiliteit
 • Samenwerking
 • Efficiënte bedrijfsvoering
 • Innovatie
 • Culturele waarde
 • Zichtbaarheid

FLEXIBILITEIT

 • KADE40 werkt als instelling steeds meer op projectbasis.
 • KADE40 hanteert een context gedreven bedrijfsmodel.
 • KADE40 werkt met een klein team van vaste medewerkers 6,7 fte verdeeld over 8 medewerkers en een grote groep vrijwilligers (ongeveer 30).
 • Jaarlijks heeft KADE40 een aantal stageplekken voor studenten uit diverse studierichtingen.
 • De verschillende ruimtes binnen KADE40 zijn te huur en het grootste deel is multifunctioneel inzetbaar.

SAMENWERKING

 • KADE40 is spin in het web in Vlaardingen en de regio en verbindt en faciliteert een groot netwerk van amateur- en professionele kunstenaars. KADE40 biedt hiermee een platform aan jong talent en culturele ondernemers in Vlaardingen.
 • KADE40 werkt samen met het merendeel van de culturele, sociale en maatschappelijke instellingen in de stad en heeft een grote rol in het cultuuraanbod op de Vlaardingse scholen.
 • Participatie en cultuurdeelname staan hoog in het vaandel bij KADE40. Partners worden dan ook in breder verband dan alleen cultuur gezocht (sport, welzijn, zorg). KADE40 zoekt juist naar onverwachte partners die elkaars kennis en achterban kunnen gebruiken en elkaar kunnen inspireren en versterken.

EFFICIËNTE BEDRIJFSVOERING

 • KADE40 heeft in 2017 de automatisering van bedrijfsprocessen als prioriteit gesteld. KADE40 streeft ernaar zoveel mogelijk te bezuinigen en zo kosten te besparen op de niet-inhoudelijke werkzaamheden door deze efficiënter in te richten. Het huidige backoffice systeem (gedeeld met de podiuminstellingen) is niet toereikend voor de activiteiten van KADE40.
 • KADE40 heeft sinds 2016 het keurmerk van de branchevereniging Cultuurconnectie. Het personeel valt onder de CAO KE, het bestuur volgt de Code Culturele Governance.
 • KADE40 huurt – daar waar aanvulling benodigd is – op flexibele wijze expertise in, bijvoorbeeld  op het gebied van ICT en salarisadministratie.

INNOVATIE

 • KADE40 richt zich op kunsteducatie en amateurkunst in Vlaardingen en de regio en bouwt deze rol in 2017-2020 uit naar een kenniscentrum met een regierol.
 • KADE40 is professioneel en maximaal toegankelijk voor een breed en divers publiek.
 • KADE40 verhoogt middels programma’s waarvoor landelijke subsidie wordt toegekend, de deskundigheid van leerkrachten op scholen met betrekking tot het implementeren van culturele activiteiten.
 • KADE40 innoveert het cultuuraanbod door contact te leggen met zowel gesubsidieerde als meer commerciële cultuurproducerende instellingen.
 • KADE40 biedt jonge professionals en studenten de gelegenheid te starten met hun eerste werkzaamheden in het cultuurveld.

CULTURELE WAARDE

 • KADE40 heeft als uitgangspunt de vraag van haar partners (culturele, sociale en maatschappelijke instellingen, individuele kunstaanbieders, scholen, amateurverenigingen) en Vlaardingse cultuurliefhebbers.
 • KADE40 is relevant voor de (toekomstige) ontwikkelingen in de Vlaardingse samenleving, zowel op artistiek, maatschappelijk als economisch gebied.
 • KADE40 werkt samen met de cultureel ondernemers in Vlaardingen en ondersteunt het lokaal cultureel ondernemerschap voor kunstenaars, muzikanten en theatermakers.
 • Culturele voorzieningen spelen een grote rol in de woonaantrekkelijkheid van de gemeente.
 • KADE40 en haar partners bereiken een groot deel van de Vlaardingse (school)jeugd en dragen  door middel van actieve en passieve kunstbeoefening bij aan het vormen van burgers met 21century skills en oog voor elkaar.

ZICHTBAARHEID

 • KADE40 streeft naar een nog groter bereik en zet in op een gerichte communicatiestrategie die vindbaarheid en bekendheid moet genereren. Met name voor de partners en overige cultuuraanbieders met wie KADE40 samenwerkt.
 • Samenwerking met een breed scala aan stakeholders zorgt voor cross-overs in communicatie op domeinen breder dan het cultuurveld.
 • De online en offline promotie wordt sterk ingezet.

Bestuur

Het bestuur van KADE40 bestaat uit:

Voorzitter
W.W.J. Roijers
Vice-voorzitter
A.Th.G.N. de Lange
Secretaris
M.H.J. Lansbergen
2e secretaris
I.B. van Ham
Penningmeester
J. van Riet

Het bestuur is onbezoldigd.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Ook in 2017 was de hoofdtaak van KADE40 het zorgen voor een kwalitatief goed en inspirerend cultuureducatie aanbod. Door het aanbieden van onze expertise, het inzetten van het door ons opgebouwde netwerk en het beschikbaar stellen van  faciliteiten dragen wij bij aan een kunstzinnig klimaat. Of je nu als cultureel ondernemer lessen aanbiedt, werk wilt verkopen of een theatervoorstelling wil maken of  zelf een leuke en inspirerende vrijetijds besteding zoekt:

KADE40 geeft je de ruimte.

Jaarlijks ontmoeten wij rond de 18000 creatieve Vlaardingers. Als docent, cursist of lid van een amateurvereniging, als schoolklas of individuele muziek leerling, als klant om een cadeau in De Winkel te kopen of als lid van de Kunstuitleen. Ook worden onze ruimtes regelmatig verhuurt aan sociale, maatschappelijke en gemeentelijke instellingen en bedrijven voor vergaderingen en informatie- bijeenkomsten. KADE40 brengt vraag en aanbod samen.

In 2017 nam het aantal door KADE40 georganiseerde projecten stevig toe. Ook werd er aan meer evenementen deelgenomen. Al dan niet in samenwerking ontstonden interdisciplinaire projecten als de Polderparade of de Nacht van de Creativiteit. Samen met Vlaardingse partners organiseerden we de culturele activiteiten in de Geuzenmaand, de Vredesweek en Culture Candy (de brugklasserdag). Het grote succes van een aantal van  de evenementen betekent dat ook in 2018 er nieuwe edities zullen komen.

KADE40 begon dit jaar met een Jong Talent traject.  Dankzij een subsidie van Gemeente Vlaardingen startte Jong Talent Beeldend, het eerste programma in een reeks van drie.

Jong Talent Podiumkunsten en Jong Talent (klassieke) Muziek zullen starten in 2018.

Naar aanleiding van het Kwaliteitskeurmerk dat wij in 2016 mochten ontvangen, hebben we de aanbeveling opgepakt om een uitgebreid klanttevredenheidsonderzoek te laten doen door een extern bureau. Dit is in 2017 uitgevoerd. We scoorden gemiddeld een 8.

In het binnenschoolse onderwijs werd met behulp van een team vakdocenten weer het actieve educatieprogramma Kunstschatten uitgezet. Dit is gekoppeld aan het receptieve programma Cultuurschatten in samenwerking met de overige culturele instellingen. Met name het maatwerk in het voortgezet onderwijs groeit. Ook de landelijke programma’s Muziekimpuls en Cultuureducatie met Kwaliteit liepen in 2017 door.

Ondanks het feit dat er een aantal activiteiten zijn georganiseerd om de Kunstuitleen bekender te maken en meer in het zonnetje te zetten is het aantal leden niet toegenomen. Wel is er actief ontzameld en zijn er een aantal werken verkocht. De Winkel en het aantal deelnemers blijft gelijk. We zien wel een groeiende belangstelling, met name onder de ongeveer 800 cursisten die wekelijks KADE40 bezoeken.

De samenwerking met de Stadsgehoorzaal continueerde zich. Wel tekende zich steeds duidelijker af dat een samenwerking die tot een fusie van beide instellingen zou leiden, er door de verschillen in kernactiviteiten en bedrijfscultuur niet in zit. Stadsgehoorzaal (SGZ) en Kroepoekfabriek (KF) gaan een fusietraject in. KADE40 zal een samenwerkingsovereenkomst met de SGZ/KF gaan opstellen.

Het vaste team van medewerkers van KADE40 wordt nog steeds ondersteund door een gedreven team van ongeveer 25 vrijwilligers. Zij bemensen de receptiebalie en het buffet, treden op als gastvrouw/gastheer bij evenementen en runnen in een vast team de Kunstuitleen.

KADE40 heeft zich ingezet om ook in 2017 de korting op de subsidie zoveel mogelijk op te vangen. Echter de hoge vaste lasten met betrekking tot de huur van het pand en de vaste organisatie- en  personele lasten betekenen dat we inlopen op onze vaste reserve. Er is een signaal afgegeven aan de gemeente over deze ontwikkeling. Desondanks zien wij met veel trots onze rol in cultureel Vlaardingen zich steeds verder uitbouwen en verstevigen.

In 2018 bestaan wij 5 jaar en we zijn trots op de vele mooie momenten die wij voor alle Vlaardingse cultuurliefhebbers mogelijk maken en meebeleven.

Financieel jaarverslag 2017
Jaarverslag 2017

Start typing and press Enter to search